Συμβουλευτική γονέων

Είναι γνωστό ότι τα μέλη ενός συστήματος (οικογένεια, σχολείο κ.λ.π.) αλληλοεπηρεάζονται, με αποτέλεσμα η δυσλειτουργική συμπεριφορά και οι δυσκολίες του παιδιού να εξαρτώνται και να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το σύστημα, στο οποίο ανήκει. Συνεπώς, μία αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όχι μόνο το παιδί ξεχωριστά αλλά και των ατόμων, που το πλαισιώνουν. Για αυτό, στο κέντρο μας προσφέρουμε Συμβουλευτική Γονέων, η οποία στοχεύει να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να επικοινωνούν καθαρά και ανοιχτά μεταξύ τους, να μειώσουν τη συναισθηματική ένταση των αλληλεπιδράσεων γονέων-παιδιών που πιθανόν σχετίζονται με τις δυσκολίες του παιδιού, να ενθαρρύνουν την κοινή επίλυση γονικών προβλημάτων σε σχέση με τις δυσκολίες του παιδιού και να βελτιστοποιήσουν τη γονική υποστήριξη απέναντι στο παιδί.

Πού απευθύνεται η συμβουλευτική γονέων;

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται:

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής μπορούν να πραγματοποιούνται με τους δύο γονείς ή με τον έναν γονέα. Η συχνότητα καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση με την οικογένεια.

Όμως τι παρέχει ουσιαστικά η συμβουλευτική γονέων;

Η συμβουλευτική γονέων παρέχει: