Πρώιμη παρέμβαση

Tο πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης απευθύνεται σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας (0 – 6 ετών) με αναπτυξιακές ή/ και άλλες διαταραχές.

Η πρώιμη παρέμβαση επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τα μωρά και τα νήπια να μάθουν βασικές και νέες δεξιότητες, οι οποίες τυπικά αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των 3 πρώτων χρόνων ζωής. Σε παιδιά με καθυστέρηση στην ανάπτυξη, τα οποία ενδέχεται να αναπτύσσονται πιο αργά από το αναμενόμενο ή να αναπτύσσονται με διαφορετικό τρόπο από άλλα παιδιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον ενός παιδιού ανησυχούν όταν το μωρό τους δεν αναπτύσσεται σύμφωνα με τα τυπικά αναπτυξιακά στάδια ενός παιδιού.

Στόχος του Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης είναι η όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων καθώς και η αυτονομία του κάθε παιδιού.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με το παιδί με τη μορφή παιχνιδιού (45-60 λεπτά) και την παρουσία και συμμετοχή των γονέων, εφ’ όσον είναι δυνατό. Επιπλέον ακολουθεί συμβουλευτική γονέων με στόχο τη συζήτηση γύρω από τις  ανάγκες του παιδιού, την παροχή πληροφοριών και βοήθειας ώστε να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του παιδιού, να διαχειριστούν και να επιλύσουν προβλήματα στη σχέση τους με το παιδί.

Βασικές δεξιότητες οι οποίες αναπτύσσονται είναι οι εξής: