Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρία Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ) ενημερώνει τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη και ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπο αυτό (χρήστες) μπορούν να πλοηγούνται στις ιστοσελίδες του και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες και για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων εξ’ αιτίας της πρόσβασης αυτής ισχύει η παρούσα πολιτική.

H εταιρεία με την επωνυμία Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ), είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στις ηλεκτρονικές σελίδες υπηρεσιών της. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019 και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται κατωτέρω, η εταιρεία στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6.1.β ΓΚΠΔ): Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της επικοινωνίας του χρήστη με την επιχείρηση μέσω του www.apo-kardias.gr είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από αυτόν κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας. Σκοπός της βασικής αυτής επεξεργασίας των δεδομένων είναι για κάθε χρήστη, η ολοκληρωμένη επικοινωνία με την Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ).

Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6.1.στ ΓΚΠΔ): Κάποιας μορφής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ), τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης, την τυχόν συνεργασία με δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές. Επίσης για την τακτική ενημέρωση του επισκέπτη ή/και του εγγεγραμμένου χρήστη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της χρήσης του www.apo-kardias.gr, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ) στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006) και εφόσον o χρήστης δεν αντιτάσσεται σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τους χρήστες της καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. Επίσης, η Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ) μπορεί να επικοινωνεί με τον επισκέπτη ή/και εγγεγραμμένο χρήστη μέσω υπηρεσιών μηνυμάτων όπως Viber, WhatsApp κλπ, για λόγους καλύτερης επικοινωνίας και ελέγχου του κόστους αυτής. Τέλος η Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ) θεωρεί ότι στα έννομα συμφέροντα της περιλαμβάνεται η εμφάνιση και προώθηση της ίδιας, όπως και των προϊόντων και υπηρεσιών της στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα (social media) και τις λοιπές υπηρεσίες ΚτΠ δίνοντας επίσης την ευκαιρία στους λοιπούς χρήστες αυτών των δικτύων να μετέχουν σε προωθητικές ενέργειες καθώς και να δηλώνουν ότι τους αρέσει (“like”) η σελίδα μας και να αναρτούν σχόλια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Έννομη υποχρέωση (άρθρο 6.1.γ ΓΚΠΔ): κάποια δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις της Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ), όπως για σκοπούς φορολογικούς και λογιστικούς.

Συγκατάθεση – συναίνεση: Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης (email) από τον  επισκέπτη ή τον εγγεγραμμένο χρήστη στο ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας www.apo-kardias.gr αποτελεί θετική ενέργεια συναίνεσης για την  λήψη ενημερωτικών / προωθητικών μηνυμάτων.

2. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ) θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά την εισαγωγή τους στις διάφορες φόρμες της ιστοσελίδας. Κάθε  χρήστης του www.apo-kardias.gr είναι υπεύθυνος για την εγκυρότητα και την ορθότητα των στοιχείων που εισάγει.

Ως απλός επισκέπτης: Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα που θα διατηρηθούν στα αρχεία της Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ), η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης από απόσταση. Τα δεδομένα όμως που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της συναλλαγής θα διατηρηθούν για φορολογικούς λόγους (παραστατικό τιμολόγησης) και τα δεδομένα επικοινωνίας του θα χρησιμοποιηθούν από την Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ) για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, εκτός αν ο χρήστης έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τέτοια επικοινωνία.
Είδος Προσωπικών Δεδομένων και Σκοπός Επεξεργασίας

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε χρήστης μέσω της ιστοσελίδας www.apo-kardias.gr της Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ) είναι τα εξής:

το πλήρες ονοματεπώνυμο του
ο αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας
η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του.

O επισκέπτης αλλά και ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται επίσης ότι για την επικοινωνία της Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ) με αυτόν, στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτός έχει δηλώσει. Επίσης, ότι, όταν αποστέλλονται μέσω SMS/viber/email κλπ. στον εγγεγραμμένο χρήστη ενημερώσεις για αλλαγές των όρων χρήσης του www.apo-kardias.gr με υπερσύνδεσμο (link), είναι δυνατό να καταγράφεται η IP διεύθυνση της ηλεκτρονικής του συσκευής (κινητό, tablet, υπολογιστής κλπ.) για την απόδειξη ότι o εγγεγραμμένος χρήστης έχει λάβει την ενημέρωση.

Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η επικοινωνία με τον επισκέπτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων. Ο επισκέπτης ενημερώνεται ότι η  παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων είναι απαραίτητα. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

Κάθε επισκέπτης που χρησιμοποιεί  το www.apo-kardias.gr ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα που αφορούν, προϊόντα και υπηρεσίες της Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ), θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησης των χρηστών – πελατών τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)    όσο και από τους τρίτους αποδέκτες ή / και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες είναι μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες ατομικών ή ομαδικών αποστολών, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, με τους οποίους συνεργάζεται η Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)    και οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνήσει με την Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. H Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)  απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / εγγεγραμμένων χρηστών – πελατών της που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Ουδεμία άλλη επεξεργασία ή διαβίβαση των δεδομένων των επισκεπτών θα γίνεται από την Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)  και την ιστοσελίδα (www.apo-kardias.gr) εκτός αν υπάρχει προηγούμενη πλήρης ενημέρωση τους και λήψη της συναίνεσης τους, όπου απαιτείται.

3. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη είναι ή δύνανται να είναι:

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)
Οι φορολογικές αρχές και οι τραπεζικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου
Η εταιρεία η οποία παρέχει σήμερα υπηρεσίες CRM και επεξεργάζεται τα δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές της Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ) ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παρέχει στο μέλλον στην Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)  τις ίδιες υπηρεσίες σε αντικατάσταση ή σε συνεργασία της ως άνω εταιρείας.
Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίες εγκατάστασης προϊόντων και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων,  στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα που τους παρέχονται βάσει των όρων χρήσης του www.apo-kardias.gr αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες της Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ).

4. Τι δικαιώματα έχετε πάνω στα προσωπικά δεδομένα σας

Κάθε επισκέπτης χρήστης ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)
το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του
το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων
το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων
το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

Την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του κάθε επισκέπτης μπορεί να την κάνει:

υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apo-kardias.gr

Κάθε χρήστης ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να άρει την συγκατάθεση του, για οιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων του έχει δώσει την συγκατάθεσή του στο www.apo-kardias.gr,  από την ενότητα πολιτική cookies

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του εγγεγραμμένου χρήστη η Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)  θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση o χρήστης ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

5. Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα του επισκέπτη του www.apo-kardias.gr θα διατηρεί και επεξεργάζεται η Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ) έως ότου αυτός ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών της Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ). Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)  καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσής του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του θα παραμένουν ως πληροφορίες για τον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)  και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

Αν αφήσετε κάποιο σχόλιο σε κάποιο άρθρο μας, το σχόλιο – κριτική μαζί με τα μεταδεδομένα του, θα παραμείνουν για πάντα.

6. Προσωπικά δεδομένα που ανοίκουν σε ειδική κατηγορία

Το μέλος ενημερώνεται ότι η Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)  δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες του www.apo-kardias.gr.

7. Υποχρέωση διαφάνειας

Για οιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ) (Data Protection Officer) στο email info@apo-kardias.gr. Εφόσον, δε, θεωρεί ότι δεν ικανοποιείται από την απάντηση ή γενικά τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των δεδομένων του, ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email complaints@dpa.gr).

8. Τι μέτρα λαμβάνουμε ώστε να προστατέψουμε τα δεδομένα σας

Η Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ), οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται συμβατικά να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβασης) όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση η Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ), οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης, δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου τους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο.

Η Ταμπάκη Σοφία (ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ) δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / εγγεγραμμένου χρήστη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.